Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"AquaFauna Pekela"gevestigd te Nieuwe Pekela (Nederland), Holland Marsh 29a, 9663 AV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82893179; hierna te noemen AquaFauna.
"Orderbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.
"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en AquaFauna door of via AquaFauna binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
"Koper/opdrachtgever": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot AquaFauna in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
2. Toepasselijkheid
• Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen AquaFauna Pekela en een opdrachtgever waarop AquaFauna deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
• De Internetsite van AquaFauna Pekela richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.
• Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
• Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
• Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
• Daar waar in deze voorwaarden en op de Internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.
• Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen AquaFauna Pekela en een opdrachtgever waarop AquaFauna Pekela deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
• Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
• De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden AquaFauna Pekela derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 3.3 is voldaan.
• De prijzen genoemd op de Internetsite zijn slechts veertien dagen geldig. AquaFauna Pekela garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
• Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer AquaFauna Pekela het door koper volledig ingevulde bestelformulier e/o email-order heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
• Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens AquaFauna schriftelijk zijn vastgelegd.
• Een bestelling bij AquaFauna Pekela kan alleen gedaan worden door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding.
• Koper en Fremabo komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.
• De door AquaFauna Pekela gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
4. Uitvoering van de overeenkomst
• AquaFauna Pekela zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

• Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AquaFauna Pekela het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AquaFauna Pekela aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AquaFauna Pekela worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fremabo zijn verstrekt, heeft AquaFauna Pekela het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
• AquaFauna Pekela is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AquaFauna Pekela is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Prijzen
• Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Euro's inclusief BTW en exclusief eventuele
verwijderingsbijdrage.
• De wijze van verpakking, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
• Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
• Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
6. Ontbinding van de overeenkomst
• De vorderingen van AquaFauna Pekela op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• na het sluiten van de overeenkomst aan AquaFauna Pekela ter kennis gekomen omstandigheden geven AquaFauna Pekela goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
• indien AquaFauna Pekela de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is
• In de genoemde gevallen is AquaFauna Pekela bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen
7. Opzegging
• Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen.
8. Gebreken; klachtentermijnen
• Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AquaFauna Pekela.
• Indien een klacht gegrond is, zal AquaFauna Pekela de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
• Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AquaFauna Pekela slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
9. Honorarium
• Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
• Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Dit vaste honorarium is gebaseerd op werkzaamheden verricht tijdens normale werkuren. Indien het noodzakelijk blijkt deze werkzaamheden buiten de normale werkuren te verrichten, zullen de meerkosten hiervoor in rekening worden gebracht. Het (vaste) honorarium is exclusief BTW.
• Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AquaFauna Pekela, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De kosten voor het opheffen van storingen zullen separaat worden berekend tegen de daarvoor geldende tarieven.
• Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW
• Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
• Indien AquaFauna Pekela met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is AquaFauna Pekela niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. AquaFauna Pekela mag prijsstijgingen doorberekenen, indien AquaFauna Pekela kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen. Door de overheid voorgeschreven gedragsregels worden daarbij gehanteerd.
• Indien bij een onderhoudsbeurt of bij een storingsoplossing wordt geconstateerd dat onderdelen moeten worden vernieuwd of hersteld, of dat andere, niet direct onder dit contract vallende acties noodzakelijk zijn, zal dit in overleg met de opdrachtgever geschieden. Materiaal en loonkosten zullen separaat worden berekend.
• De kosten voor het opheffen van storingen, die niet door onjuiste werking van de betreffende installatie zijn veroorzaakt, of door nalatigheid ten aanzien van de dagelijkse bediening zijn opgetreden, of door toedoen van derden zijn ontstaan, of worden veroorzaakt door verwaarlozing van deze installatie nadat AquaFauna Pekela op de noodzaak van herstel of vervanging heeft gewezen, zullen geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. Betaling
• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AquaFauna Pekela aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
• Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
• In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van AquaFauna Pekela en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
• In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van AquaFauna Pekela en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens AquaFauna Pekela onmiddellijk opeisbaar zijn.
• Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
• Als AquaFauna na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat AquaFauna onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van AquaFauna Pekela.
• Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die AquaFauna Pekela als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van Euro 100,00 exclusief omzetbelasting.
11. Incassokosten
• Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 2.950,- 15%
- over het meerdere tot € 5.900,- 10%
- over het meerdere tot € 14.750,- 8%
- over het meerdere tot € 59.000,- 5%
- over het meerdere 3%
• Indien AquaFauna Pekela aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking
12. Aflevering en leveringstermijnen
• Tenzij anders is overeengekomen, zal AquaFauna Pekela de producten bij betaling vooraf e/o onder rembours afleveren.
• De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens vijftien werkdagen zal zijn.
• De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.
• Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten opnieuw zijn aangeboden cq. afgehaald op het postkantoor.
• Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
• Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde AquaFauna Pekela producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten naar AquaFauna terug te zenden, binnen een termijn van 14 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuur/bon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.
• In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal AquaFauna Pekela zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met de verzendkosten. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij AquaFauna Pekela de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.
• AquaFauna Pekela zal de producten direct of uiterlijk binnen 3 weken na terugontvangst (laten) inspecteren.
• Indien de producten beschadigd zijn, zal AquaFauna Pekela de laagste van de volgende
bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: - de herstelkosten, dan wel - de waarde van het product.
• Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
• Levende goederen als planten en vissen kunnen nimmer worden geretourneerd e/o in- e/o omgeruild.
13. Eigendomsvoorbehoud
• De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met AquaFauna verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
• De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.
14. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
• De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door AquaFauna Pekela geleverde producten en/of diensten.
• Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van AquaFauna cq. de toeleveranciers van AquaFauna Pekela, behandelen en gebruiken.
• De koper zal AquaFauna Pekela direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
• De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan AquaFauna Pekela te melden.
15. Intellectuele eigendom
• Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij AquaFauna cq. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
• De koper mag enig (gedeelte van een) product dat door AquaFauna Pekela ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder AquaFauna Pekela haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
• Koper mag de merken van AquaFauna Pekela niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
• AquaFauna Pekela verklaart dat naar haar beste weten dat door AquaFauna Pekela geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan AquaFauna Pekela, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het AquaFauna Pekela-product aan AquaFauna Pekela betaalde prijs, met inhouding van een redelijk bedrag van
afschrijving.
• De koper stelt AquaFauna Pekela direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door AquaFauna inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
• AquaFauna aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AquaFauna Pekela.
• Alle door AquaFauna Pekela verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AquaFauna Pekela worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
• AquaFauna behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
16. Aansprakelijkheid
• AquaFauna zal zijn volledige medewerking verlenen aan de naleving van de veiligheidsvoorschriften die bij de opdrachtgever gelden. De opdrachtgever zal erop toezien dat (het personeel van) AquaFauna Pekela deze voorschriften naleeft.
• De aansprakelijkheid van AquaFauna Pekela voor werkzaamheden op grond van deze overeenkomst is beperkt tot de directe materiële schade veroorzaakt door (het personeel van) AquaFauna Pekela aan de installaties waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor iedere andere schade dan hierboven genoemd, en in het bijzonder voor indirecte schade en/of immateriële schade is uitgesloten
• Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Fremabo nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. AquaFauna Pekela is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand-schade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
• AquaFauna Pekela is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.
• Ook is AquaFauna Pekela niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt voor al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van AquaFauna Pekela wegens onderhoud of anderszins.
• De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
• AquaFauna Pekela aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Fremabo iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.
17. Overmacht
• Indien AquaFauna door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
• Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
• Onder overmacht van AquaFauna Pekela wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door AquaFauna Pekela of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
• Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
• Indien AquaFauna Pekela bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
18. Toepasselijk recht en verdragen
• Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Geschillen beslechting
• De rechter in de woonplaats van AquaFauna Pekela is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AquaFauna Pekela het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Leveringsvoorwaarden
Betrokken partijen Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen AquaFauna Pekela, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. Totstandkoming overeenkomst Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van AquaFauna Pekela langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is. (zie algemene voorwaarden)
Aanbiedingen Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. AquaFauna Pekela of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. (zie algemene voorwaarden) Betalingsmethode AquaFauna Pekela levert goederen na ontvangst van het totale faktuur-bedrag (incl. verzendkosten) e/o accepteert uitsluitend betaling bij aflevering (onder rembours) Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan. Producten/prijzen Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden). Wijzigingen in prijzen e/o specificaties voorbehouden.
Garantie Garantiebepalingen zijn op leveringen slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Garantiebepalingen gelden uitsluitend indien en voor zover de gebruiksinstructie nauwkeurig is uitgevoerd. Garanties zijn van toepassing conform de garantievoorwaarden e/o gestelde garantietermijnen van de leveranciers cq. producent. Op vissen e/o planten e/o andere levende have zijn uitdrukkelijk geen garantieaanspraken mogelijk.
Levering · Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van AquaFauna Pekela wiens product(en) u hebt besteld. · Een bestelling zal altijd zonder bijkomende kosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld. · AquaFauna Pekela streeft ernaar na ontvangst van het factuurbedrag de goederen binnen circa 8 werkdagen toe te zenden, tenzij de goederen niet voorradig zijn en besteld moeten worden e/o in de productinformatie of op de Internetsite anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Zichttermijn Voor alle producten geldt dat zij binnen 14 dagen door de consument voldoende gefrankeerd kunnen worden teruggezonden naar AquaFauna Pekela of naar haar kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). AquaFauna Pekela zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden, derhalve worden verzendkosten nimmer gerestitueerd. Reclamatie Fremabo is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal AquaFauna Pekela het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product. Aansprakelijkheid AquaFauna Pekela is slechts verantwoordelijk voor het automatisch doorsturen van door u geplaatste bestellingen aan desbetreffende leverancier(s). AquaFauna kan slechts voor een eventuele tekortkoming in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van AquaFauna Pekela wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van AquaFauna zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van AquaFauna Pekela voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op AquaFauna Pekela geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van AquaFauna Pekela dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op alle rechtsbetrekkingen tussen AquaFauna Pekela en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat AquaFauna Pekela of de leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.
Disclaimer
AquaFauna Pekela neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich tot Nederlandse consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing. AquaFauna Pekela heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst ieder verbonden zijn. Intellectuele eigendommen De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op
deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van AquaFauna Pekela of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan AquaFauna Pekela of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met AquaFauna Pekela.
Privacy
Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. Hoe gaan wij om met informatie?
• De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken.
• Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen
• Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out.
• Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.
• De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden.
• Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
• Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden)
Welke gegevens? AquaFauna Pekela beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal AquaFauna Pekela de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt. Beveiliging AquaFauna Pekela draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties resp. in de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten. Wie hebben toegang tot de gegevens? Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door AquaFauna Pekela zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Uw rechten ten aanzien van de registratie Wanneer u geen AquaFauna Pekela INFO-Mail wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze Klantenservice info@fremabo.nl doorgeven. U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, naam, adres e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om
inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als: · deze gegevens onjuist blijken te zijn; · de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient; · de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift. Adreswijziging Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan de AquaFauna Pekela, onder vermelding van uw naam, oude en nieuwe adres en e-mail adres.
NB Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Veendam en eveneens van toepassing.